NKV

Nieuwsbrief juli 2016

Beste NKVer,

Het jaar 2016 is al weer halverwege. Het water is al aardig opgewarmd, en velen varen inmiddels lekker in hun zomerpak; zijn er reeds duizenden kitesurfsessies geklokt en hebben we al weer enkele geslaagde kitesurf events, zoals het KBO in Noordwijk en het OZK in Zandvoort, achter de rug. Deze Bestuurs Update is vooral om de leden te informeren over de ontwikkelingen op het bestuurlijk front binnen de NKV. Zoals velen weten zijn er de afgelopen jaren interne bestuurlijke discussies geweest. Er is sinds de Algemene Leden Vergadering (ALV) van 17 juni een nieuw bestuur aangetreden en we willen nu vooral naar de toekomst gaan kijken, en de behartiging van de belangen van de kitesurfsport in Nederland weer centraal stellen.

Een korte terugblik op de afgelopen ALV. Het was een helaas niet zo druk bezochte avond maar met levendige discussies, getuige van een grote passie voor onze sport en onze vereniging. Op financieel vlak gaat het goed met de NKV en het bestuur is décharge verleend voor het gevoerde financieel beleid van 2015 en tevens werd de door Bouke gepresenteerde begroting voor 2016 met algemene stemmen aanvaard. Verder werd gediscussieerd over de bestuurlijke perikelen maar nu heel duidelijk met de teneur om dat nu achter ons te laten en vooruit te kijken. Dat is de opdracht van de leden én de wens van het nieuwe bestuur dat tijdens de ALV is aangetreden.

Chris Immers is tijdens de ALV als voorzitter teruggetreden; evenals Marij van Tienen die al jaren jullie trouwe secretaris was. Wij zijn hen veel dank verschuldigd voor de vele uren en dagen waarin zij zich volledig belangeloos hebben ingezet voor de NKV en de kitesurfsport. Chris zou aanvankelijk als gewoon bestuurslid aanblijven, maar vanwege de wens van de vergadering om het bestuur in staat te stellen zonder de belasting van het recente verleden
verder te gaan, heeft hij tijdens de vergadering besloten zich als kandidaat terug te trekken.

Met de vergadering is afgesproken dat het nieuwe bestuur na ongeveer drie maanden een nieuwe ALV zal organiseren om de finale samenstelling van het bestuur te presenteren, evenals onze plannen voor de rest van 2016 en daarna, op het gebied van regiocoördinatie, communicatie, ledenverzekering, veiligheid en hoe de NKV groter en sterker te maken. De uitnodiging volgt nogveiligheid en hoe de NKV groter en sterker te maken. De uitnodiging volgt nog maar we mikken deze ALV te houden zo rond eind september/begin oktober.

Het nieuwe bestuur bestaat nu uit René Bos (voorzitter), Bouke Borger (penningmeester), Rick Kuiper (secretaris a.i. en bestuurslid communicatie) en Dave Ottelé (veiligheidscommissaris).
Het bestuur behoort eigenlijk uit een oneven aantal mensen te bestaan. Omdat wij de komende jaren als NKV echt flink aan de bak willen gaan, willen wij het bestuur uitbreiden naar zeven personen. Als vijfde bestuurslid hebben wij thans een vacature voor een regiocommissaris in het bestuur. Deze zal ons team van lokale en regionale vrijwillige regiovertegenwoordigers alsmede onze regiocoördinator in vaste dienst Hans van der Hulst aansturen.

En vanwege het belang van de externe en interne communicatie om de NKV en de kitesurfsport verder te promoten, willen we de nieuwe bestuursfunctie van communicatiecommissaris in het leven roepen. Rick Kuiper die nu secretariaat en communicatie combineert, wil zich graag gaan toeleggen op de bestuursfunctie communicatie. Dit betekent dat er ook een vacature ontstaat voor de functie van secretaris.

De vacature teksten van deze twee bestuursfuncties vind je in de bijlage en op de NKV site. Heb je interesse of wil je iemand tippen, mail dan naar de voorzitter of één van de andere bestuursleden.

Tevens vinden wij behalve het recreatief, ook het competitief kitesurfen erg belangrijk. Samen met de NVWK willen wij het wedstrijdkitesurfen de komende jaren nadrukkelijk bevorderen en willen wij als NKV de NVWK ook intensiever ondersteunen. Om die reden bespreken we nu met de NVWK de creatie van een zevende bestuursfunctie binnen het NKV bestuur, namelijk die van wedstrijdcommissaris. Stay tuned voor meer info hierover.
Wij hopen snel goede kandidaten te vinden voor de twee vacatures en we mikken erop jullie dan tijdens de komende ALV een compleet team van zeven bestuursleden te presenteren (waarvan de drie nieuwe dan door de vergadering benoemd kunnen worden).

In de bijlage treffen jullie de concept-notulen van de afgelopen ALV aan. Wij zullen deze de komende dagen ook plaatsen in besloten pagina’s van je Mijn NKV sectie van de website. Wij vragen jullie, en vooral degenen die bij de ALV aanwezig waren, om de concept-notulen goed door te lezen en ons te rechtstreeks te mailen als je suggesties ter verbetering hebt. Stuur je mail hierover naar Rick via secretaris@kitesurfvereniging.nl. In de volgende ALV kunnen we dan de inmiddels zoveel mogelijk ge-update concept-notulen bespreken en goedkeuren.

Zoals eerder gezegd plannen we de volgende ALV ergens eind september of begin oktober; en we willen voortaan de jaarlijkse ALV ook veel eerder in het jaar doen plaatsvinden: we mikken op februari/maart – dus aan het begin van het seizoen. Dat vinden wij veel logischer dan midden in het jaar. De geplande data van de komende ALV’s zullen nog volgen, natuurlijk.

Even iets over de social media. Wij zijn zelf frequente bezoekers van Kitehigh, Hanglos en de verschillende kitesurf gerelateerde Facebook groepen, maar wij vinden dat discussies over interne, persoonlijke en bestuurlijke zaken alleen de leden aangaan, en niet thuis horen op de publiek toegankelijke social media. Iemand die geen lid is van het NKV en toch onze interne zaken graag wil volgen, doet er goed aan eerst lid te worden. Via vergaderingen en
nieuwsbrieven informeren wij de leden over van alles – en is er plenty gelegenheid voor feedback via email, telefoon of tijdens ledenvergaderingen. Deze lijn doortrekkend menen wij dat de notulen, de financiële stukken van de vereniging en de bestuurspresentaties interne stukken zijn die wij niet willen delen met het grotere publiek – als was het maar uit privacy overwegingen. Het bestuur doet daarnaast ook niet mee aan discussies van interne en persoonlijke aard op de social media welke toegankelijk zijn voor het brede publiek.

Voor de rest van dit jaar is er op het gebied van kitesurfbevordering nog van alles te verwachten – er zitten nog mooie events aan te komen, we plannen nog nadere activiteiten op het gebied van veiligheid, we gaan onderzoeken of en hoe we de verzekering voor leden kunnen optimaliseren, we gaan kijken hoe we het lid worden van de NKV makkelijker en aantrekkelijker kunnen maken en natuurlijk gaan we ook door met onze regiocoördinatie, om bestaande spots open te houden en nieuwe spots helpen te creëren. Over deze
onderwerpen binnenkort meer in een officiële NKV nieuwsbrief.

Tot slot wil ik – ten overvloede – opmerken dat de NKV bijna geheel draait op vrijwilligers – in bestuur, in commissies, in de NVWK, en de vele vrijwilligers in den lande. Deze mensen doen dat geheel belangeloos en alleen maar om onze prachtige sport te bevorderen. Wij kunnen al ons werk alleen maar doen dankzij die vrijwilligers – dus chapeau voor deze mensen en tegelijkertijd een oproep: zou je als vrijwilliger een bijdrage willen leveren aan het reilen en het zeilen van het NKV – in communicatie, als lid van het regioteam, op het terrein van veiligheid, of anderszins, laat het ons dan weten. Samen staan we sterker en krijgen we meer gedaan!

Dat was het voor nu – binnen afzienbare tijd volgt nog een echte Nieuwsbrief waarin we meer inhoudelijk ingaan op wat we in den lande met zijn allen zoal doen ter bevordering van de kitesurfsport, maar voor nu is het: tot gauw en veel fijne sessies op het water gewenst – morgen ZW 20 knopen wind!

Namens het bestuur van het NKV, met sportieve groeten,

Rene Bos
Voorzitter