Dit Privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die “de Nederlandse Kitesurf Vereniging” (hierna: “NKV”) verwerkt van haar leden, donateurs, deelnemers of andere geïnteresseerden.

Indien je lid wordt van de NKV, een donatie doet of om een andere reden persoonsgegevens aan de NKV verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit Privacybeleid te verwerken.
Wij adviseren je om het Privacybeleid door te lezen en te bewaren voor je eigen administratie.

1. Verantwoordelijke
Verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens is:

Nederlandse Kitesurf Vereniging
Tweede Sweelinckstraat 5c
1073 EG Amsterdam
KvK nummer: 17125968

De functionaris leden/donateurbeheer is bereikbaar via penningmeester@kitesurfvereniging.nl

2. Welke gegevens verwerkt de NKV en voor welk doel
2.1 In het kader van jouw lidmaatschap worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

a) voor- en achternaam, geboortedatum, geslacht
b) adresgegevens eventueel postadres
c) telefoonnummer(s), e-mailadres(sen), bankrekeningnummer(s)

2.2 De NKV verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden: ledenadministratie, verzekeringsadministratie en mailings naar de leden
a) je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor contact over het lidmaatschap en de eventuele opzegging daarvan, aan- en afmelden tbv certificeringen van 3e instanties, voor de verstrekking van de door jou aangevraagde informatie of het afhandelen van de van jou verkregen informatie,
b) je naam, adresgegevens en telefoonnummer wordt gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en informatie over diensten en activiteiten van de NKV;
c) je naam en bankrekeningnummer wordt gebruikt om betalingen, van het lidmaatschapsgeld, cursussen, trainingen, bestellingen, afgenomen diensten af te wikkelen.

E-mail berichtgeving (opt-out):

De NKV gebruikt je naam en e-mailadres om je haar e-mail nieuwsbrief met informatie over activiteiten, diensten en andere interessante informatie over het lidmaatschap van de NKV. Afmelding voor deze mailings is te allen tijde mogelijk via de afmeldlink onderaan de mailing.

3. Bewaartermijnen

De NKV verwerkt en bewaart je persoonsgegevens gedurende de duur van je lidmaatschappen tot maximaal een jaar na afloop van dit lidmaatschap. Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd.

4. Beveiligingsmaatregelen en verwerkers

4.1 Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft de NKV passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.

4.2 Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt de NKV gebruik van diensten van derden, zogenaamde verwerker. Met de verwerker hebben wij een verwerkersovereenkomst.

5. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten

5.1 Via de ledenadministratie van de NKV kan je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. De NKV zal je verzoek in behandeling nemen en je, binnen een maand na ontvangst hierover informeren

5.2 Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kan je eveneens contact opnemen met de ledenadministratie.

5.3 Indien je klachten hebt over de wijze waarop de NKV je persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelt, kan je contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming.

5.4 Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacybeleid kunnen worden gericht aan onze ledenadministratie penningmeester@kitesurfvereniging.nl

6. Wijzigingen

Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de website bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig het Privacybeleid te bekijken.